Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Both Social

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Both Social:

Both Social BV, gevestigd aan de
Keulenstraat 12

7418 ET Deventer

KVK nummer: 57827842

 

Both Online:

Both Online B.V. gevestigd aan de

Keulenstraat 12

7418 ET Deventer

KVK nummer: 70854440

Opdrachtgever: de wederpartij van Both Social of Both Online aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is uitgebracht, van wie een opdracht is aanvaard en/of met wie een overeenkomst is gesloten.
Partijen: Both Social en Opdrachtgever tezamen.
BW: Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Both Social / Both Online en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Both Social / Both Online en Opdrachtgever overeengekomen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Both Social / Both Online, voor de uitvoering waarvan door Both Social / Both Online derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheeld of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Both Social / Both Online en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Both Social / Both Online zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Both Social / Both Online kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Both Social / Both Online derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Both Social  / Both Online dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Both Social / Both Online heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Both Social / Both Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien de dienstverlening door Both Social / Both Online leidt tot de ontwikkeling van kennis, garandeert Both Social / Both Online echter niet de objectieve juistheid en bruikbaarheid daarvan voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Both Social / Both Online in dat geval voor claims van derden voor schaden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van die kennis, mits deze door Opdrachtgever aan die derden in enigerlei vorm overgedragen is.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Both Social / Both Online zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5. Een wijziging in de overeenkomst is pas geldig als beide Partijen schriftelijk met de wijziging instemmen en overeenkomst hebben bereikt over de kosten die, in redelijkheid, extra kunnen worden berekend of in mindering kunnen worden gebracht.

Artikel 5 Prijsverhoging
1. Indien Both Social / Both Online met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Both Social / Both Online niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen en lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan tien procent (10%) en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Both Social / Both Online:
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
of indien de prijsverhoging voorvloeit uit een bevoegdheid of een op Both Social / Both Online rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Both Social / Both Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Both Social / Both Online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Both Social / Both Online kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Both Social / Both Online kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Both Social / Both Online gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Both Social / Both Online op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Both Social de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Both Social / Both Online tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Both Social gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Both Social vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Both Social / Both Online op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt: bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%. Bij annulering na inschrijving binnen 1 week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

8. Bedenktijd voor kosteloos annulering aanmelding voor training is 14 dagen na intekening.

 Artikel 7 Overmacht
1. Both Social / Both Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Both Social / Both Online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Both Social niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Both Social / Both Online of van derden daaronder begrepen. Both Social / Both Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Both Social / Both Online zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Both Social aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Both Social aangegeven. Both Social is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat door Both Social / Both Online aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van Opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Both Social / Both Online in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Both Social totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Both Social / Both Online gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Both Social / Both Online geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Both Social / Both Online veilig te stellen.

Artikel 10 Garantie
1. Indien in het kader van dienstverlening door Both Social / Both Online zaken worden geleverd geldt het volgende: de door Both Social / Both Online te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Both Social/ Both Online kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Both Social verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Both Social/ Both Online, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of beperkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Both Social / Both Online geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 11 Onderzoek
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Both Social / Both Online te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Both Social / Both Online te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Both Social / Both Online in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Both Social / Both Online de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien Both Social / Both Online aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Both Social / Both Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Both Social uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Both Social / Both Online is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Both Social / Both Online aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze Both Social / Both Online toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Both Social / Both Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien Both Social / Both Online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Both Social beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Both Social / Both Online is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Both Social/ Both Online of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Both Social/ Both Online  voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Both Social / Both Online toerekenbaar is.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
Both Social / Both Online behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Both Social / Both Online heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Geheimhouding
Both Social / Both Online zal alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Both Social / Both Online zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Both Social / Both Online is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Both Social / Both Online partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Geschillen betreffende alle overeenkomsten tussen Both Social / Both Online en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Both Social / Both Online.

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *